Jaarvergadering 2021 online

Beste leden van SVO Tafeltennis,
 
namens het bestuur van uw tafeltennisvereniging heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op woensdagavond 10 februari 2021 om 20.00u. U kunt dan met het bestuur van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en uw plannen voordragen voor de komende jaren.

Door de bekende omstandigheden kan de vergadering niet plaatsvinden in de Marehal. In plaats daarvan organiseren we de vergadering via een meeting in Zoom. Als u wilt inbellen, dan ontvangen wij graag vantevoren de bevestiging van uw aanwezigheid voor eventueel extra informatie om in te loggen.

Per email ontvangt u het jaarverslag met de notulen van de vergadering van vorig jaar alsmede de verslagen van de algemeen secretaris en de wedstrijdsecretarissen en het financieel verslag van de penningmeester. Tevens presenteren we de begroting voor 2021.

Zoals elk jaar zijn enkele bestuursleden aftredend. Dit jaar zou u een tegenkandidatuur kunnen opwerpen voor de posities van Helmut Vianen (Penningmeester), Igor Heller (lid) en Koen Bosboom (lid). Helmut, Igor en Koen zijn overigens bereid gevonden zich herkiesbaar te stellen. Tegenkandidaten kunnen zich bij de secretaris opgeven tot en met 9 februari 2021.  

Een van de hoogtepunten van de jaarlijkse ledenvergadering is de verkiezing van het Lid van Verdienste. Elk clublid mag zijn persoonlijke top 3 van meest nuttige leden voor de vereniging opgeven. Uw nummer 1 verdient drie punten, uw nummer 2 twee punten en uw nummer 3 een punt. De stemming geschiedt dit jaar anoniem online met het invullen van een automatisch formulier. De informatie hierover wordt u in het jaarverslag gestuurd.

Tenslotte wijs ik u op het feit dat het bestuur de gelegenheid aangrijpt om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. De jaarvergadering is het moment hen persoonlijk te feliciteren!
 
Wij hopen u derhalve in groten getale te treffen op de ledenvergadering. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen we dat graag alvorens de vergadering.
 
Met vriendelijke groet,

Sander Stel
Secretaris