Verslag Ledenvergadering SVO Tafeltennis

Midden februari 2019 heeft het bestuur van SVO Tafeltennis ten overstaan van de leden verantwoordelijkheid afgelegd voor het gevoerde beleid in 2018 en de plannen voor 2019 gepresenteerd. Het gaat de club voor de wind. Het ledental is stabiel, financieel is de club kerngezond en het beheer van de Marebar is onder controle. Deze situatie is een uitvloeisel van eerder ingezet beleid en vaak tomeloze inzet van de leden.

Het bestuur van SVO Tafeltennis op de Ledenvergadering 2019

Zoals vorig jaar gepresenteerd heeft de club geïnvesteerd in nieuw materiaal uit de opbrengsten van de Marebar. Die opbrengsten zorgen voor een doorlopende aanvulling op de budgetten. Sinds vorig jaar heeft de Marebar een geactualiseerde beperkte horecavergunning, nadat twee bestuursleden het diploma Sociale Hygiëne hebben behaald en de vrijwilligers van SVO en de medegebruikers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben behaald. De Marebar is geopend, indien de Marezaal is gehuurd in verband met een sportieve activiteit, waarbij voldoende animo is voor kantinegebruik

De club is nog steeds op zoek een jeugdtrainer, vooral ook om Misja Heller te ontlasten. Helaas heeft de zoektocht hiernaar nog niets opgeleverd, omdat de spoeling in het jeugdtrainersambt nogal dun is. Derhalve heeft het bestuur besloten enkele keren per jaar de professionele trainers van MJ Tafeltennis in te huren, voor zowel jeugd- als seniorentraining. Dit initiatief heeft op veel bijval kunnen rekenen, zodat de club ook in 2019 de diensten van MJ Tafeltennis worden ingeschakeld. Intussen wordt de zoektocht naar een vaste jeugdtrainer voortgezet.

De intentie om contributieopbrengsten aan te wenden voor minimaal de zaalhuur en de afdracht aan de NTTB is bestendigd. Ondanks een zaalhuurstijging in 2019, zal de contributie niet worden verhoogd. Zolang de situatie het toelaat zal het bestuur van contributieverhogingen proberen af te zien.

De vergadering is akkoord gegaan met de vaststelling van een preventiebeleid om ongewenst gedrag te voorkomen. Het preventiebeleid is het speerpunt van de campagne Veilig Sporten van de NOC*NSF en wordt ondersteund door de sportbonden. Het beleid beschrijft een omgangsregels, een gedragscode en een aannamebeleid voor vrijwilligers. Frank Poorthuis is als vertrouwenscontactpersoon benoemd. Hij kan door ieder lid, ouder of betrokkene vertrouwelijk ingeschakeld worden in het geval een misstand gerapporteerd moet worden. Frank zal een opleiding van de NOC*NSF gaan volgen en houdt contact met bestuur en de bond daar waar nodig of gewenst.

Uiteraard is het preventiebeleid in het leven geroepen om misstanden te voorkomen. Ieder kan dit beleid raadplegen op de website van de SVO Tafeltennis.

Tijdens de ALV zijn verder de gebruikelijke plichtplegingen gedaan. De drie aftredende bestuursleden zijn unaniem herkozen, waardoor het bestuur in huidige samenstelling voortgaat. Het bestuur zette vier jubilarissen in het zonnetje met hun 25-jarig of 40-jarig jubileum bij de club. Elders op de website leest u een verslag hiervan. Daarnaast hebben liefst 25 leden hun stem voor het Lid van Verdienste uitgebracht. Titelverdediger Jaco Sterkenburg (2e) overhandigde de Trofee van Verdienste aan Misja Heller (1e).

Misja ontvangt de Trofee van Verdienste uit handen van Jaco.

Het bestuur bedankt ten slotte alle leden die zich zichtbaar en onzichtbaar verdienstelijk hebben gemaakt. Zonder deze inzet van de leden zou de vereniging niet kunnen bestaan!